Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Mexxan Kantoorsystemen KvK 13029807

1 Toepasselijkheid/conversie

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen,

tussen MEXXAN KANTOORSYSTEMEN (hierna aan te duiden als : "de leverancier") en haar wederpartij,

aanbiedingen, servicecontracten en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende

bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij

andere (rechts)betrekkingen.

1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk

bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen

beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een

zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan

worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene

Voorwaarden van kracht.

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

2.1 Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te

worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot

stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met

de uitvoering daarvan maakt.

2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden

slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te

beantwoorden.

2.4 De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde

producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van

de leverancier zijn genomen.

3. Prijzen

3 .1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Voor opdrachten met betrekking tot kantoorartikelen tot een bedrag van

Euro 99 worden verzendkosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van de

uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling. De

verzendkosten bedragen € 7,95. Boven € 99 exclusief btw wordt franko huis

geleverd.

3.3 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening

van de wederpartij en worden separaat doorberekend.

3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en

overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die

betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier het

recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na

het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de

overeenkomst op die grond te ontbinden.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats af magazijn/leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is

overeengekomen.

4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment

waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat

deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is

met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering,

zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico

van de leverancier ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. De wederpartij is in

dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten,

verschuldigd.

5. Levertijd

De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij de

leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te

gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Leveringen uitsluitend

binnen Nederland en België. Als wij uw order voor 13:30 uur in ons bezit hebben,

heeft u de dag erna uw bestelling in huis. De besteller is GLS of TNT Post; hierop

kunnen wij geen invloed uitoefenen.

6. Deelleveringen

De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt

niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in

gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk

te factureren.

7. Transport/risico

7.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van de leverancier.

7.2 Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen

vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van

leverancier van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan

op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de

leverancier totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de

voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier op de

wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of

meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.

8.2 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is

de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te

bedingen.

8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig

ander recht te vestigen.

9. Betaling en zekerheid

9.1 Facturen van de leverancier dienen binnen 30 dagen na leveringsdatum te

worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze.

9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder

verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij

rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een

minimum van de wettelijke rente per jaar.

9.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van

betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de

wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds

heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier

bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot

ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het

recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

9.5 Ingeval van niet-tijdige betaling worden de wederpartij buitengerechtelijke

incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse

Orde van Advocaten

9.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of

onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een

al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier.

Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is,

maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op

de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins

verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de
wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier

zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik

van zijn verrekeningsbevoegdheid.

9.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond

genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en

deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang

de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn

verplichtingen op te schorten.

9.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet

binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven,

worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn

verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de

vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de

achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige andere

vorm van schade, waaronder begrepen:

-aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;

-indirecte schade;

-gevolgschade;

-schade wegens gederfde winst;

-vertragingsschade;

-schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking informatie

of materialen door de wederpartij;

-schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de

inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

10.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot

het factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht.

10.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas,

indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs

mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.

10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van

schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete

opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in

rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

10.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier

mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de

door de leverancier geleverde zaken.

10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van

de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is

de leverancier ten hoogste een bedrag van Euro 450.000 verschuldigd per

gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

11. Gebreken; klachttermijnen

11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken.

Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst

beantwoordt, te weten:

-of de juiste zaken zijn geleverd;

-of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen

met het overeengekomene;

-of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een

normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de

wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het

vervoersdocument.

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na

aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en

gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de

leverancier.

11.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na

factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.

11.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen

de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en

vervallen zijn rechten.

11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden

rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst

beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

12. Garantie

12.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in

artikel 5.

12.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal- en/of constructiefouten

vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden hersteld dan wel

vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar

worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar

gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier

geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan

wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de leverancier en dient bij

de leverancier te worden ingeleverd.

12.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als

gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

12.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is

gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn

verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn

aan het in gebruik nemen van de zaak.

12.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door de leverancier gegeven

garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door de leverancier

van het beroep op garantie, de leverancier in staat te stellen de desbetreffende

zaak te onderzoeken op een naar keuze van de leverancier te bepalen plaats, bij

gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie,

tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens

rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

12.6 Indien de leverancier onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten

heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn

garantieverplichtingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere

(schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove

schuld van de leverancier of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid

van de leverancier voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk

Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in

redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de

overeenkomst in stand laat.

13. Intellectuele eigendom/auteursrechten

13.1 De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op enig

intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in

rechte komen vast te staan dat enige door de leverancier geleverde

zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel

auteursrechten van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na overleg

met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen

inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de

koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

13.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd

oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een

derde, indien hij de leverancier niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit

feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

14. Ontbinding overeenkomst

14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige

verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet, alsmede in geval

van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de

wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de leverancier, na de

wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder

rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en

onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de

leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

14.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn verplichtingen

uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk,

hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die

niet voor rekening van de leverancier komen, waaronder ook gerekend worden

omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is de leverancier gerechtigd

de overeenkomst te ontbinden.

15. Overmacht

15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van

de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming

onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in

andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke

stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het

tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten,

niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de

leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand,

overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet

verplicht tot enige schadevergoeding.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het

Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de

competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht

door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de

leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van

de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

17. Herroepingsrecht
Vanzelfsprekend zal leverancier uw bestelling met grote zorg behandelen. Mocht u onverhoopt een product toch niet willen behouden geldt het herroepingsrecht.
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen.
Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product
uit de verpakking halen en "op zicht" gebruiken.
Toners en inkjets waarvan de verzegeling of seal is verbroken kunnen niet meer worden geretourneerd, omdat deze
onverkoopbaar zijn geworden. Consument dient zich er vooraf van te verzekeren dat het geleverde product het juiste is.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product in bezit heeft gekregen.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail sturen naar info@mexxan.nl, waarin u kenbaar maakt van het herroepingsrecht gebruik te willen maken.
U ontvangt een RMA-nummer en dit dient op uw correspondentie of pakket vermeld te staan.
Zonder dit RMA-nummer worden geen retouren geaccepteerd. U draagt zelf de kosten voor de retourzending, tenzij
anders overeengekomen.
De goederen altijd in de originele verpakking grondig verpakt zijn zodat transportschade zo veel mogelijk wordt
uitgesloten. Alle goederen worden door ons op gebreken onderzocht.

voor zakelijke afnemers
U heeft iets besteld maar wenst het te retourneren? Voor zakelijke bestellingen gelden andere regels en wetten dan voor consumenten. (Ook wanneer u iets zakelijk heeft besteld voor eigen gebruik) Zo heeft u als bedrijf onderzoeksplicht en bent u uitgesloten van het retourrecht (de wet Kopen op Afstand).

Om als zakelijke klant een product voor service of garantie aan ons te retourneren heeft u eerst een RMA-nummer nodig. Deze kunt u aanvragen door contact op te nemen met onze klantenservice op telefoonnummer 06-13994416 of per email: info@mexxan.nl

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen dertig dagen terug.

Versie maart 2015